Laboratorium Badawcze Biologiczno - Chemiczne

Laboratorium prowadzi prace wdrożeniowe w zakresie utylizacji szczególnie uciążliwych odpadów płynnych tj. emulsji, przepracowanych płynów technologicznych, osadów ściekowych.  Jednym z głównych nurtów pracy Laboratorium są analizy tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Prowadzone są badania migracji związków chemicznych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych imitujących działanie określonego rodzaju żywności  (woda, kwas octowy 3%, etanol 10%, 20%, 50%, olej i inne).
Laboratorium wykonuje badania:

 • Migracji globalnej, oznaczenia masy nielotnych niskocząsteczkowych związków, które mogą migrować z badanego materiału tworzywa sztucznego do symulanta żywności;
 •  Migracji specyficznej, migracji lotnych związków organicznych, wymienionych poniżej z opakowań i wyrobów AGD do płynów modelowych imitujących żywność ( chlorek winylu;  1,3-butadien;  tlenek etylenu;  tlenek propylenu;  akrylonitryl;  chlorek winylidenu;  1-chloropropan;  propionitryl;  benzen;  toluen;  ksylen;  etylobenzen;  metakrylan metylu;  styren;  epichlorohydryna;  octan winylu;  1-okten;  1-heksen;  glikol monoetylenowy;  glikol dietylenowy;  kaprolaktam;  kwas izoftalowy;  kwas tereftalowy;  bisfenol A;  etylenodiamina;  heksametylenodiamina;  pierwszorzędowe aminy aromatyczne;  ftalany)

Ponadto Laboratorium wykonuje również badania w zakresie:

 • Oznaczania dodatków poślizgowych (amidów kwasów tłuszczowych) w polimerach.
 • Oznaczania stabilizatorów barwy typu HALS.
 • Identyfikacji i oznaczania ilościowego lotnych i semilotnych związków organicznych w tym pozostałości poprocesowych, obecnych/powstających w różnorodnych tworzywach sztucznych.
 • Identyfikacji lotnych i semilotnych związków organicznych powstających w wyniku pirolizy tworzyw sztucznych i innych materiałów w warunkach tlenowych do 200 oC i warunkach beztlenowych do 800 oC.
 • Identyfikacji związków organicznych emitowanych do powietrza z procesów przetwórstwa różnorodnych tworzyw sztucznych. Symulowanie rozkładu tworzyw w różnych temperaturach.
 • Symulacji procesów pirolizy różnych materiałów organicznych w temperaturze do 800oC.
 • Oznaczania lotnych związków organicznych w różnych typach wód w tym wodach procesowych.
 • Oznaczania indeksu oleju mineralnego w różnych typach wód w tym wodach technologicznych.

Dysponujemy następującą aparaturą pomiarowo - badawczą:·

 • Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GC-MS QP2010 Ultra) z automatycznym systemem przygotowania próbek metodami head-space i mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz pilorizer Single-Shot PY-3030S z możliwością ogrzewania próbek do 800°C ;

                                                                                

 • System do ekstrakcji pod zwiększonym ciśnieniem (Pressurized Liquid Extractor – PLE);
 • Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym (GC-2010 Plus);
 • System BAKER spe 12G;
 • Stacja do zatężania w strumieniu azotu Turbo Vap II.

KONTAKT
  Maria Sadowska
tel.kom.:691-064-004
tel.: (48) 362-44-01 wew. 41
e-mail: m.sadowska@itgs.radom.pl

Góra