Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiada certyfikat akredytacji Nr AB 458 Polskiego Centrum Akredytacji - karta rejestracji PCA


Laboratorium wykonuje:
 1.   Badania objęte zakresem akredytacji:
   a.   Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:
  • hałas - pomiary parametrów charakteryzujących hałas słyszalny;
  • drgania - pomiary parametrów charakteryzujących drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka oraz przez kończyny górne;
  • oświetlenie – pomiary parametrów  natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach;
  • mikroklimat umiarkowany, zimny i gorący - pomiary parametrów środowiska termicznego;
  • pyły przemysłowe wraz z określeniem stężenia frakcji wdychalnej i respirabilnej;
  • substancje organiczne i metale – pobieranie próbek powietrza wraz z opracowaniem wyników pomiarów;
  • stężenie tlenku węgla – pomiary przy użyciu metody elektrochemicznej
   b.   Pomiary emisji hałasu do środowiska ogólnego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

  Ponadto każde sprawozdanie może zawierać również ocenę zgodności wyżej wymienionych czynników, pod względem przepisów BHP.

 2.   Badania i ekspertyzy nieobjęte zakresem akredytacji:
  • wydatek energetyczny – szacowanie wydatku energetycznego pracowników podczas pracy;
Laboratorium wykonuje pomiary na potrzeby oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie przez: 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286)


KONTAKT
Kierownik Bartłomiej Sobczak
tel.kom.:601-455-160
tel.: (48) 362-44-01 wew. 27
e-mail:
b.sobczak@itgs.radom.pl

Góra