Ochrona danych osobowych - RODOSzanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, jakie obowiązują od dniu 25 maja 2018 roku:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu (dalej „Instytut”),
  • Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 26-610 Radom, ul. Wilcza 8 lub e-mail: itgs@itgs.radom.pl,
  • Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres w Centrali Instytutu 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, lub e-mail: odo@ien.com.pl, oraz numer telefonu 606 217 917.  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,b,c,e,f RODO.
  • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/firmy trzeciej.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami postępowania.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora usunięcia / dostępu do / poprawienia / ograniczenia przetwarzania / przenoszenia Państwa danych osobowych – jeśli będzie to technicznie możliwe oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.

W celu przybliżenia tego, jakie dane są przez nas przetwarzane, gdzie oraz jak długo będziemy je przechowywać, a także jakie masz związane z tym prawa, zapraszamy do przeczytania dokumentu przesłanego w załączeniu: Informacja dot. przetwarzania danych.
Góra